Maria Rajakari - Jokaisella on oikeus menestyä -

Menneiden kunnallisvaalien (Espoo 2012): teemani

Menneiden kunnallisvaalien (Espoo 2012): teemani

 

DYNAAMINEN JA LÄSNÄOLEVA ESPOO!

 

1.       PERHE ON YHTEISKUNNAN PERUSYKSIKKÖ

 • Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää:

           - Enemmän resursseja lasten- ja perheneuvolapalveluihin.

           - Lapsiperheille kotipalvelua.

           - Kotihoidontuki esiopetusikään asti.

 • Laadukkaampaa päivähoitoa:

           - Vuorotyötä, osa-aikatyötä ja lyhytaikaista työtä tekeville on voitava tarjota

            nykyistä enemmän mahdollisuuksia lastensa päivähoitoon.

           - Ryhmäkoot kohtuullisemmiksi ja tarpeeksi henkilökuntaa päivähoitoyksiköihin.

 • Perhepäivähoidon alasajon on loputtava:

          - Perhepäivähoitajien työehtoja ja palkkausta parannettava, jotta alalle saadaan lisää

           työntekijöitä.

 

2.       ESPOON MIELENTERVEYSPALVELUT AJANTASALLE

 • Laitoshoito tulee säilyttää:

          - Mielenterveysongelmista kärsiviä ei saa jättää heitteille. Laitoshoito on taattava

          jokaiselle sitä tarvitsevalle välittömästi.

          - Pelkkä avovastaanotto ja lääkehoito EI saa korvata laitoshoidon ja mahdollisen

           keskusteluavun tarvetta.

 

3.       YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISEMPI ESPOO

 • Yrittäjyys ei saa tukehtua byrokratiaan:

      - Tarvitaan nopeampaa ja joustavampaa lupakäytäntöä yritysten investointihankkeiden

       vauhdittamiseksi.

 

4.       VAMMAISILLE JA VANHUKSILLE TOIMIVAMPI ARKI

 • Sosiaali- ja terveydenhuollollista osaamista lisättävä

       - Lisää autismi- ja kehitysvamma-alaan erikoistuneita lääkäreitä perusterveydenhuoltoon.

       - Riittävästi osaavia sosiaalityöntekijöitä sosiaalihuoltoon, jotta kiireestä tai 

       ammattitaidon puutteista johtuvilta virheiltä ja laiminlyönneiltä vältyttäisiin.

       - Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamisessa pitää erityisesti huomioida palvelun

       laatu, palveluiden käyttäjien toiveet ja mahdollisimman pitkäkestoiset asiakassuhteet.

       - Omaiset mukaan vahvemmin päätöstentekoon.

 • Vammaisille paremmat työ- ja asumismahdollisuudet

       - Kodinomaisemmat asumisyksiköt

        - Lähiympäristön yrityksien tulisi rohkeasti työllistää myös vammaisia henkilöitä.

 • Yksilöllisempää opetusta vammaisille ja muille erityisongelmista kärsiville

       - Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus tulee järjestää lähikoulussa ja tavallisessa

          opetusryhmässä aina, kun se on mahdollista ja oppilaan edun mukaista.

       - Oppilaiden oikeus erityisluokkaan tai – kouluun tulee säilyttää.      

 •  Inhimillisempää kohtelua vanhuksille

        - Ikäihmisten palvelujen järjestäjien tulee huolehtia suositusten mukaisesta

         henkilöstömitoituksesta vanhuspalveluissa.

        - Omaishoitajia tulee tukea paremmin.

        - Laitosten väärinkäytöksiin puututtava ankaralla kädellä.

 

 5.     LIIKUNTA- JA VAPAA-AJANPALVELUT KAIKILLE

 • Lapset ja nuoret huomioitava paremmin

       - Lasten ja nuorten sekä vähävaraisten mahdollisuuksia liikkumiseen on tuettava alhaisemmilla

       pääsymaksuilla.

 • Jokaisella on oikeus sivistykseen

      - Kaikille maksuttomat ja avoimet kirjastot säilytettävä

 

 6.     JOUKKOLIIKENNE JA PUHTAAMPI LÄHIYMPÄRISTö

 • Joukkoliikennettä kehitettävä

      - Hinnoittelu ja aikataulutus vastaamaan espoolaisten tarpeita.

      - Uusille rakennettaville alueille heti toimivat liikenneyhteydet, esim. Suurpelto.

 • Ympäristöä ei ole varaa pilata

      - Energiatehokkaampia ja ekologisempia ratkaisuja kannustettava yleisesti sekä varsinkin

      varsinkin julkisiin rakennuksiin mahdollisuuksien mukaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat